slider

Szanowni Państwo,

W związku z podjętą współpracą pomiędzy naszymi przedsiębiorstwami, chcielibyśmy poinformować, że w dniu 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych „RODO”). W związku z powyższym poniżej przedstawiamy informacje w przedmiocie przetwarzania danych osobowych z prośbą o zapoznanie się z ich treścią.

 

Informacja dot. polityki prywatności

 

Zgodnie z art.13 oraz 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku firma FAST SERVICE S.C. powiadamia:

 1. Państwa dane osobowe są administrowane przez firmę Fast Service s.c. z siedzibą: 91-214 Łódź, ul. Kaczeńcowa 25 NIP: 947-19-23-022

 2. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy lub zlecenia oraz wykonywania przez Fast Service s.c. wszelkich czynności w celu należytego świadczenia usług objętych przedmiotem działalności.

 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zawartej z Fast Service s. c. umowy lub świadczenia usług objętych przedmiotem działalności Firmy, na podstawie art.6 ust.1 pkt b) Rozporządzenia i zgodnie z jego treścią.

 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych będzie Fast Service s.c. oraz podmioty współpracujące z naszą firmą w związku ze świadczonymi przez naszą firmę usługami, w szczególności upoważnione organy.

 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy lub zlecenia usługi oraz po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu przez okres niezbędny do zakończenia realizacji wszelkich obowiązków wynikających z umowy lub współpracy.

 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane w zakresie danych zwykłych, tj. imienia i nazwiska, adresu, nr NIP, nazwa firmy, adres siedziby firmy, nr PESEL.

 7. Państwa dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio przez Fast Service s. c. w związku z nawiązaną współpracą, bądź pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych.

 8. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo doprzenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

 9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do RODO gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych „RODO”.

 10. Podane przez Państwa dane osobowe są warunkiem zawarcia i realizacji umowy lub zlecenia. Są Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia lub realizacji umowy lub zlecenia i świadzczenia usług przez firmę Fast Service s.c.

 

 

Informacje ogólne:

Zajmujemy się serwisem i konserwacją wind załadowczych samochodowych wszystkich typów i modeli.

Na życzenie robimy przeglądy konserwacyjne wind w miejscu wyznaczonym przez klienta.

Prowadzimy pełną dokumentację windy wymaganą przez U.D.T.

 

Przeglądy konserwacyjne windy:

 

Aby długo i bezpiecznie użytkować windę należy regularnie dokonywać okresowych przeglądów.

Czas pomiędzy przeglądami jest uzależniony od intensywności użytkowania windy. W wielu przypadkach przegląd windy może być wykonywany co 180 dni chyba, że dokumentacja techniczno - ruchowa producenta podestu załadowczego podaje inne terminy przeglądów.

Użytkownik windy powinien we własnym zakresie sprawdzać stan techniczny urządzenia każdorazowo przed jego eksploatacją.

Winda powinna wykonywać płynne ruchy, podczas podnoszenia jak i opuszczania, hałas może dochodzić tylko z agregatu. Każde inne źródło hałasu powinno być zgłoszone uprawnionemu serwisowi. Lekceważenie powyższych uwag może być przyczyną poważnych awarii.

 

Przegląd co 180 dni:

 

Przegląd konserwacyjny urządzenia zawiera:

 • sprawdzenie poprawności działania w pełnym zakresie

 • sprawdzenie wszystkich punktów ruchowych (osie, czopy)

 • sprawdzenie stanu ramy i platformy (okoliczność uszkodzeń mechanicznych i pęknięć spawów)

 • sprawdzenie zabezpieczeń na sworzniach

 • sprawdzenie punktów mocowań ramy

 • dokładna kontrola układu hydraulicznego

 • dokładna kontrola układu elektrycznego (w tym sterowania)

 • smarowanie punktów smarnych

 • kontrola (w przypadku potrzeby wymiana) osłon gumowych

 • sprawdzenie stanu silnika i szczotek

 • wymiana oleju i filtra

 • sprawdzenie stanu naładowania akumulatorów, połączeń na klemach

 • sprawdzenie tabliczek i naklejek ostrzegawczych

 • wypełnienie książki serwisowo - przeglądowej

 

Fast Service | realizacja Paint Studio