slider

Szanowni Państwo,

W związku z podjętą współpracą pomiędzy naszymi przedsiębiorstwami, chcielibyśmy poinformować, że w dniu 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych „RODO”). W związku z powyższym poniżej przedstawiamy informacje w przedmiocie przetwarzania danych osobowych z prośbą o zapoznanie się z ich treścią.

 

Informacja dot. polityki prywatności

 

Zgodnie z art.13 oraz 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku firma FAST SERVICE S.C. powiadamia:

 1. Państwa dane osobowe są administrowane przez firmę Fast Service s.c. z siedzibą: 91-214 Łódź, ul. Kaczeńcowa 25 NIP: 947-19-23-022

 2. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy lub zlecenia oraz wykonywania przez Fast Service s.c. wszelkich czynności w celu należytego świadczenia usług objętych przedmiotem działalności.

 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zawartej z Fast Service s. c. umowy lub świadczenia usług objętych przedmiotem działalności Firmy, na podstawie art.6 ust.1 pkt b) Rozporządzenia i zgodnie z jego treścią.

 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych będzie Fast Service s.c. oraz podmioty współpracujące z naszą firmą w związku ze świadczonymi przez naszą firmę usługami, w szczególności upoważnione organy.

 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy lub zlecenia usługi oraz po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu przez okres niezbędny do zakończenia realizacji wszelkich obowiązków wynikających z umowy lub współpracy.

 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane w zakresie danych zwykłych, tj. imienia i nazwiska, adresu, nr NIP, nazwa firmy, adres siedziby firmy, nr PESEL.

 7. Państwa dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio przez Fast Service s. c. w związku z nawiązaną współpracą, bądź pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych.

 8. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo doprzenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

 9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do RODO gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych „RODO”.

 10. Podane przez Państwa dane osobowe są warunkiem zawarcia i realizacji umowy lub zlecenia. Są Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia lub realizacji umowy lub zlecenia i świadzczenia usług przez firmę Fast Service s.c.

 

 

Informacje ogólne:

 

Kolejnym naszym filarem jest serwis i konserwacja dźwigników przemysłowych oraz podnośników nożycowych przejezdnych wszystkich typów i modeli.

Prowadzimy pełną dokumentację powyższych urządzeń wymaganą przez U.D.T.

 

Przeglądy konserwacyjne urządzenia:

Bezpieczeństwo oraz długość użytkowania urządzeń wymaga okresowych i fachowych okresowych przeglądów konserwacyjnych.

Czas pomiędzy przeglądami jest uzależniony od przepisów Urzędu Dozoru Technicznego lub od zaleceń producenta zawartych w dokumentacji techniczno – ruchowej.

Użytkownik podnośnika ruchomego lub dźwignika przemysłowego powinien we własnym zakresie sprawdzać stan techniczny urządzenia (zgodnie z DTR) każdorazowo przed jego eksploatacją.

Przed przystąpieniem do eksploatacji operator musi zapoznać się z instrukcją obsługi i zasad bhp związanych z danym podnośnikiem przejezdnym lub dźwignikiem.

 

Przegląd konserwacyjny:

 

Przegląd konserwacyjny podestu ruchomego zawiera:

 • sprawdzenie układu napędowego

 • sprawdzenie układu zasilania

 • sprawdzenie układu hydraulicznego

 • sprawdzenie układu elektrycznego

 • sprawdzenie układu hamulcowego

 • sprawdzenie układu mechanizmu podnoszenia

 • sprawdzenie układu mechanizmu wychyłu

 • sprawdzenie mechanizmu jazdy

 • sprawdzenie urządzeń sterujących

 • sprawdzenie urządzeń zabezpieczających

 • sprawdzenie urządzeń sygnalizacyjnych

 • pomiar baterii oraz połączeń

 • sprawdzenie etykiet i naklejek ostrzegawczych

 • wpis do książki pracy podestu

 

Przegląd konserwacyjny dźwignika przemysłowego zawiera:

 

 • sprawdzenie konstrukcji (pod kątem mikropęknięć i uszkodzeń mechanicznych )

 • kontrola ruchomych połączeń dźwignika (sworznie)

 • smarowanie wszystkich punktów smarnych

 • sprawdzenie poprawności działania automatyki

 • sprawdzenie układu elektrycznego

 • sprawdzenie działania zabezpieczeń

 • sprawdzenie poprawności działania dźwignika pod obciążeniem

 • kontrola mocowania platformy dźwignika

 • sprawdzenie mocowań

 • kontrola toru wysuwu

 • wpis do książki pracy dźwignika

 

Fast Service | realizacja Paint Studio